W ramach witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Siennicy

Podstawy prawne funkcjonowania.
§ 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy,
 • Uchwały Nr IX/72/99 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie: utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.
 • statutu Zakładu.

Postanowienia ogólne.
§ 2
Niniejszy regulamin określa:

 • cele i zadania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy,
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
 • organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakłaud Opieki Zdrowotnej w Siennicy,
 • prawa i obowiązki pacjenta,
 • obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta,

Cele i zadania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.
§ 3

 1. Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy należy:
  • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
  • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
  • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
  • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
  • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  • inne zadania zlecone przez Kierownika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy.
§ 4

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii, stomatologii, świadczeń pielęgniarskich i innych w miarę potrzeb i możliwości w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 5

 1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy, na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania.
 2. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 3. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
§ 6

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy .
§ 7
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy funkcjonują następujące komórki organizacyjne – prowadzące działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Zakładu:

 1. gabinet internistyczny,
 2. gabinet pediatryczny,
 3. gabinet ginekologiczno-położniczy,
 4. gabinet stomatologiczny,
 5. gabinet zabiegowy,
 6. pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
 7. gabinet medycyny szkolnej tj. pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania,
 8. gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
 9. punkt szczepień,
 10. gabinet położnej POZ

§ 8
Do podstawowych zadań lekarza gabinetu internistycznego należy:

 • badanie i udzielanie porad lekarskich pacjentom,
 • wykonywanie drobnych zabiegów leczniczych i profilaktycznych,
 • zabiegów diagnostycznych,
 • wystawianie skierowań do poradni specjalistycznych i profilaktycznych, zakładów opieki zamkniętej, gabinetów zabiegowych lub badań pomocniczych,
 • wystawianie wniosków na leczenie sanatoryjne,
 • czynne poradnictwo,
 • wystawianie zaświadczeń do komisji lekarskich oraz innych świadectw lekarskich,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych w zakresie chorób zakaźnych,

§ 9
Do podstawowych zadań pielęgniarki gabinetu zabiegowego należy:

 • wykonywanie poleceń lekarza w zakresie opieki nad chorym, wykonywanie zabiegów i usług profilaktyczno - leczniczych, iniekcji dożylnych i domięśniowych, pomiarów ciśnienia tętniczego pacjentom,
 • utrzymywanie gabinetu w stałej gotowości dla potrzeb kierowanych przez lekarza pacjentów.

§ 10
Do podstawowych zadań pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej należy:

 1. wykonywanie zadań w zakresie opieki zdrowotnej w środowisku domowym poprzez:
  • przeprowadzanie badań dla ustalenia warunków zdrowotnych powierzonych jej opiece środowisk i przekazywanie wyników tych badań odpowiednim służbom,
  • wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki,
  • wykonywanie zadań objętych planem leczenia,
  • zapewnienie opieki chorym obłożnie,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej, współpraca z opiekunem terenowym,
  • prowadzenie stosownej dokumentacji praw.

§ 11
Do podstawowych zadań gabinetu pediatrycznego należy:

 1. sprawowanie opieki zdrowotnej i zapobiegawczo –leczniczej nad dziećmi zdrowymi,
 2. współpraca z innymi poradniami w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dzieciom,
 3. zapewnienie dostępności świadczeń lekarskich, ambulatoryjnych i domowych w ciągu ustalonych godzin pracy,
 4. obejmowanie ambulatoryjną opieką lekarską osób zgłaszających się z dziećmi samorzutnie do poradni,
 5. zapewnienie domowej opieki dzieciom zdrowym do 1 miesiąca życia;
 6. wykonywanie zadań i przedsięwzięć zapobiegawczych wobec dzieci zdrowych, mających na celu kontrolowanie stanu zdrowia.
 7. zapewnienie opieki profilaktycznej niemowlętom, dzieciom i młodzieży poprzez:
  • wykonywanie wizyt patronażowych u noworodków i niemowląt w zakresie pielęgniarskim oraz opieki lekarskiej,
  • sprawowanie opieki nad zdrowiem i rozwojem fizycznym i psychicznym dzieci,
  • zapobieganie występowaniu chorób, urazów i zatruć oraz innych zaburzeń zdrowia u dzieci,
  • prowadzenie bilansów zdrowia dzieci wg obowiązujących przepisów,
  • wykonywanie szczepień ochronnych po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza według obowiązującego kalendarza szczepień dzieci,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez indywidualne rozmowy z matkami dzieci, pogadankami ze starszymi dziećmi, pouczanie matek 0 objawach chorób dzieci i konieczności izolowania dzieci chorych na choroby zakaźne, rozdawanie broszur i ulotek omawiających sprawy higieny osobistej, żywienia, higieny otoczenia, konieczności szczepień ochronnych.
 8. badanie i udzielanie porad lekarskich dzieci zgłaszających się do poradni,
 9. prowadzenie wizyt domowych w przypadku ostrych chorób u dzieci,
 10. prowadzenie czynnego poradnictwa ambulatoryjnego,
 11. udzielanie pomocy leczniczej w zakresie badań diagnostycznych,
 12. kierowanie chorych dzieci do poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, szpitali - z kompletem badań podstawowych, które lekarz uzna za konieczne,
 13. przygotowywane udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego,
 14. orzecznictwo lekarskie w sprawach wynikających z obowiązujących przepisów,
 15. współpraca z personelem innych poradni,
 16. opieka profilaktyczna niemowląt, dzieci i młodzieży poprzez:
  • wykonywanie wizyt patronażowych u noworodków i niemowląt w zakresie pielęgniarskim oraz opieki lekarskiej ,
  • sprawowanie opieki nad zdrowiem i rozwojem fizycznym i psychicznym dzieci zgłaszających się do poradni oraz dzieci w przedszkolach i szkołach,
  • zapobieganie występowaniu chorób, urazów i zatruć oraz innych zaburzeni zdrowia u dzieci w przedszkolach i szkołach,
  • inicjowanie działań wczesnego wykrywania i pomocy dzieciom zagrożonym narkomanią, alkoholizmem i paleniem papierosów,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez pogadanki, rozmowy indywidualne, rozdawanie broszur i ulotek z zagadnieniami higieny osobistej, żywienia, higieny otoczenia, o zapobieganiu szerzenia się chorób .zakaźnych, wenerycznych i konieczności szczepień ochronnych,
  • objęcie odwiedzinami wszystkich środowisk w przydzielonym rejonie z uwzględnieniem zapewnienia systematycznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej środowisk zaniedbanych pod względem higienicznym, ciężko i przewlekle chorych.

§ 12
Do podstawowych zadań poradni ginekologiczno-położniczej należy:

 1. opieka zdrowotna nad kobietą ciężarną oraz opieka okołoporodowa jako zadanie priorytetowe,
 2. badanie i udzielanie porad lekarskich kobietom, kobietom ciężarnym oraz położnicom,
 3. prowadzenie czynnego poradnictwa ambulatoryjnego,
 4. udzielanie pomocy leczniczej w zakresie badań diagnostycznych,
 5. kierowanie chorych kobiet do poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych i szpitali,
 6. przygotowywanie udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego,
 7. opieka profilaktyczna nad kobietą, kobietą ciężarną oraz położnicą, poprzez:
  • prowadzenie wywiadu środowiskowego u ciężarnych na zlecenie lekarza poradni w aspekcie warunków zdrowotnych i socjalnych, kreślenie planu postępowania oraz jego realizacja ,
 8. zapewnienie opieki kobietom ciężarnym w domu poprzez:
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych wytykających z planu postępowania oraz zleconych przez lekarza,
  • wykonywanie podstawowych prób diagnostycznych przy użyciu testów klinicznych oraz niektórych badań i pomiarów diagnostycznych np. badanie ciśnienia krwi, tętna płodu itp.
 9. sprawowanie czynnej systematycznej opieki nad położnicami i noworodkami do 6 tygodnia życia, bezpośrednio po ich powrocie z zakładu położniczego z uwzględnieniem:
  • prawidłowego przebiegu połogu i rozwoju noworodka,
  • wykonywana zabiegów pielęgnacyjnych u położnic i noworodków, udzielania instruktażu w tym zakresie,
  • wykrywania odchyleń od stanu prawidłowego i przekazywanie informacji lekarzowi o potrzebie interwencji leczniczej,
  • informowania położnic o konieczności wizyty kontrolnej u lekarza ginekologa w 6 tygodniu połogu,
 10. objęcie odwiedzinami wszystkich środowisk w przydzielonym rejonie z uwzględnieniem zapewnienia systematycznej opieki położniczo – lekarskiej środowisk zaniedbanych pod względem higienicznym, u położnic i noworodków,
 11. szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez pogadanki, rozmowy indywidualne, rozdawanie broszur i ulotek z zagadnieniami higieny osobistej, zapobiegania niepożądanej ciąży, świadomego macierzyństwa, informowania o prawnych i zdrowotnych aspektach przerywania ciąży

§ 13
Do podstawowych zadań poradni stomatologicznej należy:

 1. W zakresie działalności zapobiegawczej:

  • prowadzenie czynnego zapobiegania chorobom uzębienia,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej i kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i dietetycznych w zakresie higieny jamy ustnej włączając w to instruktaż umiejętności praktycznych oraz dietetyki w przedmiocie wpływu racjonalnego odżywiania na stan zdrowotny narządu żucia,
  • organizowanie i prowadzenie na zlecenie lekarza stomatologa akcji fluorowej próchnicy zębów oraz wdrażanie metod tej profilaktyki tj. prowadzenie instruktażu prawidłowego szczotkowania zębów i płukania jamy ustnej środkami profilaktycznymi,
  • wykonywanie pod nadzorem lekarza stomatologa niektórych zabiegów higieniczno profilaktycznych w jamie ustnej jak np. : oczyszczanie zębów ze złogów nazębnych, polerowanie ich, wykańczanie wypełnień, pędzlowanie zębów ściśle określonymi środkami profilaktycznymi lub higienicznymi, prowadzenie irygacji jamy ustnej, lakowanie zębów.
 2. W zakresie opieki leczniczej:

  • udzielanie indywidualnych świadczeń diagnostycznych i leczniczych w dziedzinie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej,
  • świadczenie w zakresie podstawowej opieki stomatologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym oraz młodzieży nie objętej opieką stomatologiczną szkolną,
  • orzekanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o czasowej niezdolności do pracy,
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji lekarskiej i sprawozdawczej,
  • współdziałanie z innymi komórkami działalności podstawowej przychodni.

§ 14
Do podstawowych zadań gabinetu higieny szkolnej należy:

 1. współdziałanie w zmniejszaniu częstotliwości występowania chorób oraz zaburzeń rozwoju i zdrowia uczniów lub zmniejszenie skutków tych zaburzeń poprzez:
  • prawidłowego przebiegu połogu i rozwoju noworodka,
  • profilaktykę pierwotną - zapobieganie występowania chorób poprzez stosowanie różnych metod profilaktycznych jak: szczepienia ochronne, szczotkowanie zębów związkami fluoru ,kształtowanie poprzez profilaktykę pierwotną – zapobieganie występowania chorób poprzez stosowanie różnych metod profilaktycznych jak: szczepienia ochronne, szczotkowanie zębów związkami fluoru, kształtowanie poprzez wychowanie zdrowotne zmniejszania ryzyka zachorowania lub wystąpienia zaburzeń, jak również wpływ na środowisko szkolne i rodzinne dzieci,
  • profilaktykę wtórną - zapobieganie rozwojowi choroby lub zaburzenia poprzez możliwie wczesne wykrycie objaw (system badań przesiewowych) i powszechnych badań lekarskich oraz wczesne leczenie lub korekcja zaburzeń,
  • profilaktykę trzeciorzędową- zapobieganie utrwalania skutków chorób i zaburzeń poprzez opiekę nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
 2. współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym uczniów, przygotowaniu ich do świadomego promowania swego zdrowia,
 3. współdziałanie w tworzeniu szkoły promującej zdrowie,
 4. ścisłe współdziałanie szkolnej służby szkolnej służby zdrowia z rodzicami uczniów i wychowanków, kontrola i ocena czystości uczniów oraz stanu sanitarno - higienicznego w podległych placówkach,
 5. szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez pogadanki, rozmowy indywidualne, rozdawanie broszur, ulotek, robienia gazetek i konkursów z uwzględnieniem higieny osobistej, żywienia, higieny otoczenia, o zapobieganiu i szerzeniu się chorób zakaźnych, wenerycznych, AIDS, konieczności szczepień ochronnych itp,
 6. ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną.

§ 15

 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siennicy kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy należy między innymi:
  • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

Prawa i obowiązki pacjenta.
§ 16

 1. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy ma prawo do:
  • świadczenia usług odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, opartych na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń do korzystania z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  • natychmiastowej pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
  • uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
  • informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Zakład, w tym profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
  • zachowania tajemnicy informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej w formie wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów bądź kopii, w wysokości nie wyższej aniżeli określonej art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 ze zm.),
  • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego w sytuacji jeżeli maja one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  • przestrzeganie regulaminu porządkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy,
  • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  • posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.,
  • przestrzeganie zaleceń lekarza.
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika Zakładu lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym.

Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta.
§ 17

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
 3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sadu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok.
 4. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ust. 2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 5. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy wydaje się najbliższej rodzinie.

Przepisy końcowe.
§ 18
Regulamin Porządkowy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Społeczną.