W ramach witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Regulamin świadczenia TELEPORAD

REGULAMIN
świadczenia Teleporad
w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Siennicy
§ 1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1) SPZOZ w Siennicy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siennicy (05-332) ul. Akacjowa 2a. 2) Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Siennicy w ramach Teleporady; 3) Regulamin – niniejszy regulamin; 4) Osobę udzielającą Teleporad – lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń w SPZOZ w Siennicy; 5) Teleporada – wizyta realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności; 6) System teleinformatyczny – zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

§ 2

 1. Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:
  • medycyna rodzinna (POZ);
 2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności:
  • przeprowadzenie badania podmiotowego,
  • omówienie wyników badań diagnostycznych,
  • przepisanie i przedłużanie leków (e-recepta),
  • udzielenie informacji co do przyjmowanych leków,
  • wystawianie i przedłużenie zwolnienia lekarskiego (e-ZLA),
  • skierowanie czy zlecenie na wyroby medyczne (e-zlecenie),
  • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce, jeśli będzie taka konieczność,
  • kierowanie do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (POZ).
 3. Teleporady świadczone są nieodpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych.
 4. System teleinformatyczny stosowany podczas udzielania Teleporad w SPZOZ w Siennicy to KS-SOMED oraz telefon i e-mail.
 5. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
  • rejestracja Pacjenta;
  • akceptacja postanowień Regulaminu;
 6. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny Pacjenta.

§ 3

 1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:
  • telefonicznie, pod numerami telefonu (25 757 22 22 oraz 501 124 271);
  • terminarzem online na stronie internetowej www.spzozsiennica.pl
 2. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.
 3. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem SPZOZ w Siennicy datę, godzinę oraz formę Teleporady.
 4. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je lekarzowi najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną dokumentację w formie skanu (w formacie pdf) na adres mailowy: recepty@spzozsiennica.pl Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 4

 1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej 60 minut przed wyznaczonym terminem Teleporady. O rezygnacji Pacjent zawiadamia SPZOZ w Siennicy telefonicznie zgodnie z §3. ust. 1.
 2. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, SPZOZ w Siennicy niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi.

§ 5
W celu wykonania usługi, wyznaczony lekarz kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w odstępie nie krótszym niż 5 minut jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Teleporady.

§ 6

 1. SPZOZ w Siennicy ustalając tożsamości pacjenta dokonuje tego w oparciu o:
  • dane, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849), które przekazane zostaną za pośrednictwem systemów łączności, oraz
  • na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 2. Lekarz weryfikuje tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez pacjenta w trakcie rejestracji oraz przedstawia Pacjentowi informacje o tym, w jakim zakresie jest w stanie mu pomóc, oraz o tym, jakie są ograniczenia związane z Teleporadą. Instruuje również pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.
 3. Lekarz powinien we własnym zakresie ocenić, czy osoba, z którą nawiązano połączenie, jest na pewno Pacjentem, któremu miała zostać udzielona Teleporada.
 4. Kwestia dotycząca weryfikacji tożsamości pacjenta jest istotnym elementem udzielenia świadczenia zdrowotnego – rzutuje bowiem na zapewnienie poufności Teleporady, bezpieczeństwo świadczenia, możliwość dokonania wpisu w dokumentacji medycznej oraz zachowanie prawa do prywatności Pacjenta.
 5. Czas trwania Teleporady wynosi ok. 15 minut. W uzasadnionych przypadkach lekarz może przedłużyć czas jej trwania.
 6. W przypadku pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego pacjenta.
 7. Obowiązkiem osoby udzielającej Teleporady jest dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.
 8. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, SPZOZ w Siennicy stosuje rozwiązania techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

§ 7
Lekarz powinien zagwarantować, by Teleporada udzielana była w warunkach zapewniających poufność rozmowy:

 • jeżeli lekarz korzysta z urządzenia, do którego dostęp mają osoby trzecie, przed rozpoczęciem Teleporady powinien on upewnić się̨, że korzysta z własnego konta w systemie. Wykorzystanie konta wspólnego (bądź konta osoby trzeciej) generuje ryzyko naruszenia tajemnicy lekarskiej oraz poufności rozmowy;
 • w pomieszczeniu, w którym znajduje się lekarz POZ udzielający Teleporady, nie powinien przebywać nikt inny, chyba że jest to inny pracownik medyczny zaangażowany w udzielanie świadczenia telemedycznego lub inna osoba zaakceptowana przez pacjenta (np. tłumacz). Analogicznie, kanał komunikacji wykorzystywany do połączenia powinien zapewniać, że dostęp do niego będą miały tylko osoby upoważnione do uczestniczenia w Teleporadzie (nie powinno się więc wykorzystywać np. kont wspólnych);
 • lekarz nie ma wpływu na to, czy pacjent korzystający z Teleporady przebywa w warunkach zapewniających poufność rozmowy. Pacjent powinien zostać poinformowany o tym, że w czasie rozmowy mogą paść informacje dotyczące stanu zdrowia – wobec czego powinien on zadbać o dyskretne warunki rozmowy;
 • w przypadku wystąpienia niestandardowych sytuacji wskazujących na działanie złośliwego oprogramowania, lekarz POZ powinien wstrzymać się z udzielaniem Teleporad do czasu otrzymania profesjonalnej pomocy.

§ 8

 1. Lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości dostępu do e-recepty w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz innych sposobach dostępu:
  • po wystawieniu e-recepty pacjent uzyskuje dostęp do dokumentu w ramach Internetowego Konta Pacjenta. Pacjent może otrzymać w drodze wiadomości SMS kod dostępu, na podstawie którego będzie mógł on zrealizować receptę,
  • ponadto, pacjent może otrzymać mailowo plik PDF zawierający informacje o wystawionej recepcie. Podczas wizyty w aptece, pacjent w celu realizacji recepty będzie mógł okazać kod kreskowy widniejący na otrzymanym dokumencie;
  • w celu zapewnienia dostępu do e-recepty poza Internetowym Kontem Pacjenta, lekarz powinien podyktować pacjentowi kod e-recepty wymagany do jej realizacji,
  • w przypadku wystawienia recepty w postaci papierowej (np. na życzenie pacjenta), lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru dokumentu w siedzibie SPZOZ w Siennicy.
 2. Lekarz powinien poinformować pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia na wyroby medyczne (z zastrzeżeniem rozwiązań przyjętych na czas epidemii):
  • z uwagi na konieczność przedstawienia papierowego dokumentu, lekarz powinien poinformować pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia z placówki SPZOZ w Siennicy;
  • na czas epidemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwił realizację zlecenia na wyroby medyczne na podstawie samego kodu zlecenia. Oznacza to, że lekarz może przekazać pacjentowi sam kod, na podstawie, którego świadczeniobiorca może zrealizować zlecenie.
 3. Jeżeli lekarz wystawia skierowanie w postaci elektronicznej, powinien on poinformować pacjenta o możliwości otrzymania e-skierowania w ramach Internetowago Konta Pacjenta (IKP):
  • pacjent może uzystać dostęp do e-skierownia za pośrednictwem Internetowago Konta Pacjenta (IKP);
  • jeżeli pacjent w posiadanym IKP zaznaczył, że wyraża chęć otrzymywania dodatkowych powiadomień, będzie mógł on uzyskać powiadomienie mailowe bądź wiadomość SMS informujące o wystawieniu skierowania. Powiadomienie zawiera kod dostępu, na podstawie którego pacjent może zarejestrować się w wybranej placówce medycznej;
  • w przypadku, gdy pacjent nie wyraził chęci otrzymywania dodatkowych powiadomień w postaci elektronicznej, lekarz powinien przekazać pacjentowi wydruk informacyjny, na podstawie którego świadczeniobiorca może uzyskać określone świadczenia. Wydruk ten przekazywany jest również w sytuacji, gdy pacjent nie posiada IKP;
  • lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru wydruku informacyjnego w siedzibie SPZOZ w Siennicy. Uwaga: W okresie epidemii świadczeniobiorcy zostali do odwołania zwolnieni z obowiązku dostarczania oryginału skierowania w terminie 7 do 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących. Świadczeniobiorca zobowiązany jest jednak do dostarczenia skierowania w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania. W przypadku świadczeń telemedycznych, przy braku możliwości dostarczenia oryginału skierowania, pacjent może przekazać jego skan, zdjęcie bądź przekazać dane uwidocznione na tym skierowaniu.
 4. Lekarz musi upewnić się, że pacjent zrozumiał udzielone porady i sugestie dotyczące leczenia, i podjąć kroki, o ile to możliwe, w celu promowania ciągłości opieki. Lekarz powinien być świadomy i szanować szczególne trudności i niepewności pacjentów rozpoczynających korzystanie ze świadczeń telemedycznych.

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.